home gothic database search

Search the Gothic BibleBETA

help

v = ƕ | c = þ | C = Þ

Found 185 matches in 102 verses. Switch to word matching...15 ms

·b· 15 ·k· 15 ·r· 12 ·e· 10 ·j· 10 ·g· 10 ·l· 9 ·ib· 8 ·m· 8 ·n· 7 ·a· 6 ·q· 6 ·x· 6 ·i· 5 ·s· 5 ·h· 5 ·t· 4 ·d· 4 ·id· 3 ·ƕ· 3 ·z· 3 ·u· 2 ·rk· 2 ·r·k· 2 ·kg· 2 ·kd· 2 ·ke· 2 ·kq· 2 ·kz· 2 ·kh· 2 ·kþ· 2 ·rlg· ·þ· ·ia· ·ig· ·ie· ·iq· ·iz· ·ih· ·iþ· ·ka· ·kb·

Matthew 9:20
CA  jah sai, qino bloþarinnandei ·ib· wintruns duatgaggandei aftaro attaitok skauta wastjos is;
— καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ:
— And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
John 6:9
CA  ist magula ains her, saei habaiþ ·e· hlaibans barizeinans jah ·b· fiskans; akei þata hva ist du swa managaim?
— ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
— There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?
John 6:13
CA  þanuh galesun jah gafullidedun ·ib· tainjons gabruko us fimf hlaibam þaim barizeinam, þatei aflifnoda þaim matjandam.
— συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.
— Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.
John 6:19
CA  þaruh farjandans swe spaurde ·k· jah ·e· aiþþau ·l· gasaihvand Iesu gaggandan ana marein jah nehva skipa qimandan jah ohtedun sis.
— ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.
— So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
John 6:70
CA  andhof im Iesus: niu ik izwis ·ib· gawalida jah izwara ains diabaulus ist?
— ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν;
— Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
John 12:5
CA  duhve þata balsan ni frabauht was in ·t· skatte jah fradailiþ wesi þarbam?
— διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
— Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
Luke 18:31
CA  ganimands þan þans ·ib· qaþ du im: sai, usgaggam in Iairusalem, jah ustiuhada all þata gamelido þairh praufetuns bi sunu mans.
— παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου:
— Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.
Mark 4:8
CA  jah sum gadraus in airþa goda jah gaf akran urrinnando jah wahsjando, jah bar ain ·l· jah ain ·j· jah ain ·r·
— καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.
— And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
Mark 4:20
CA  jah þai sind þai ana airþai þizai godon saianans, þaiei hausjand þata waurd jah andnimand jah akran bairand, ain ·l· jah ain ·j· jah ain ·r·
— καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.
— And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
Mark 10:30
CA  saei ni andnimai ·r· falþ nu in þamma mela gardins jah broþruns jah swistruns jah attan jah aiþein jah barna jah haimoþlja miþ wrakom jah in aiwa þamma anawairþin libain aiweinon.
— ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
— But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
Corinthians I explicit
A  Du Kaurinþium ·a· ustauh. Du Kaurinþium frume melida ist us Filippai, swe qeþun sumai; iþ mais þugkeiþ bi silbins apaustaulaus insahtai melida wisan us Asiai.
Corinthians II 12:2
A  wait mannan in Xristau faur jera ·id·, jaþþe in leika ni wait, jaþþe inu leik ni wait, guþ wait, frawulwanana þana swaleikana und þridjan himin;
— οἶδα ἄνθρωπον ἐν χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων – εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν – ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
— I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.
Corinthians II explicit
A  du Kaurinþium ·b· ustauh. du Kaurinþium ·b· meliþ ist us Filippai Makidonais.
Galatians 2:1
B  Þaþroh bi ·id· jera usiddja aftra in Iairusaulwma miþ Barnabin, ganimands miþ mis jah Teitu.
— ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ἱεροσόλυμα μετὰ βαρναβᾶ, συμπαραλαβὼν καὶ τίτον:
— Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also.
Thessalonians I explicit
A  Du Þaissalauneikaium ·a· ustauh.
Thessalonians II incipit
A  Aipistaule Pawlaus du Þaissalauneikaium ·b· anastodeiþ.
Timothy I incipit
A  Du Teimauþaiau ·a· dustodeiþ.
Nehemiah 5:14
D  jah fram þamma daga ei anabauþ mis ei weisjau fauramaþleis ize in Iudaia, fram jera ·k· und jer ·l· jah anþar Arta[r]ksairksaus þiudanis ·ib· jera, ik jah broþrjus meinai hlaif fauramaþleis meinis ni matidedum.
— Moreover from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the twentieth year even unto the two and thirtieth year of Artaxerxes the king, that is, twelve years, I and my brethren have not eaten the bread of the governor.
Nehemiah 5:15
D  iþ fauramaþljos þaiei weisun faura mis kauridedun þo managein jah nemun at im hlaibans jah wein jah nauhþanuh silubris sikle ·m·, jah skalkos ize fraujinodedun þizai managein; iþ ik ni tawida swa faura andwairþja agisis gudis.
— But the former governors that had been before me were chargeable unto the people, and had taken of them bread and wine, beside forty shekels of silver; yea, even their servants bare rule over the people: but so did not I, because of the fear of God.
Nehemiah 5:17
D  jah Iudaieis jah þai fauramaþljos ·r· jah ·n· gumane jah þai qimandans at unsis us þiudom þaim bisunjane unsis ana biuda meinamma andnumanai weisun.
— Moreover there were at my table an hundred and fifty of the Jews and rulers, beside those that came unto us from among the heathen that are about us.
Nehemiah 5:18
D  jah was fraquman dagis hvizuh stiur ·a· lamba gawalida ·q· jah gaits [·a·] gamanwida was mis; jah bi ·i· dagans gaf wein allai þizai filusnai jah allai þizai managein; jah ana þo alla hlaif fauramaþleis meinis ni sokida, in þis ei ni kauridedjau þo managein in þaim waurstwam . . . .
— Now that which was prepared for me daily was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this required not I the bread of the governor, because the bondage was heavy upon this people.
Nehemiah 6:15
D  jah ustauhana warþ so baurgswaddjus ·e· jah ·k· daga menoþis Alulis, ·n· dage jah ·b·
— So the wall was finished in the twenty and fifth day of the month Elul, in fifty and two days.
Nehemiah 7:13
D  . . . . hunda ·m· ·e· (...45). —
— The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Nehemiah 7:14
D  sunjus Zaxxaiaus ·hv· ·j· (760). —
— The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Nehemiah 7:15
D  suniwe Banauis ·x· ·j· ·b· (662). —
— The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Nehemiah 7:16
D  sunaus Babawis ·x· ·k· ·g· (623). —
— The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Nehemiah 7:17
D  sunaus <Az>gadis ·b· þusundjus ·s· ·k· ·b· (2222). —
— The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Nehemiah 7:18
D  suniwe Adoneikamis ·x· ·j· ·q· (666). —
— The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Nehemiah 7:19
D  suniwe Baigausis ·b· þusundjos ·j· ·q· (2066). —
— The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Nehemiah 7:20
D  suniwe Addeis ·x· ·n· ·d· (654). —
— The children of Adin, six hundred fifty and five.
Nehemiah 7:21
D  sunaus Azeiris, sunaus Aizaikeiins, niuntehund jah ·h· (98). —
— The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Nehemiah 7:22
D  suniwe Assaumis ·s· ·k· ·g· (223). —
— The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Nehemiah 7:23
D  suniwe Basseis ·t· ·l· ·g· (333). —
— The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Nehemiah 7:24
D  suniwe Ioriais ·r· ·i· ·b· (112). —
— The children of Hariph, an hundred and twelve.
Nehemiah 7:25
D  suniwe Gabaons ·{90}· ·e· (95). —
— The children of Gibeon, ninety and five.
Nehemiah 7:26
D  suniwe Biþlaihaimis ·r· ·k· ·g· (123). — suniwe Naitofaþeis ·r· ·i· ·q· (116). —
— The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Nehemiah 7:27
D  suniwe Anaþoþis ·r· ·k· ·h· (128). —
— The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Nehemiah 7:28
D  suniwe Asmoþis ·r· ·k· ·h· (128). —
— The men of Bethazmaveth, forty and two.
Nehemiah 7:29
D  waire Kareiaþiaareim jah Kaifaira jah Beroþ ·hv· ·m· ·g· (743). —
— The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Nehemiah 7:30
D  wairos Rama jah Gabaa ·x· ·k· ·g· (623). —
— The men of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.
Nehemiah 7:31
D  wairos Makmas ·r· ·k· ·b· (122). —
— The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Nehemiah 7:32
D  wairos Baiþilis jah Gai ·s· ·k· ·g· (223). —
— The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.
Nehemiah 7:33
D  wairos Nabawis ·n· ·b· (52). — sunjus Makeibis ·r· ·n· ·q· (156). —
— The men of the other Nebo, fifty and two.
Nehemiah 7:34
D  sunjus Ailamis anþaris þusundi ·s· ·n· ·d· (1254). —
— The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Nehemiah 7:35
D  sunjus Eeiramis ·t· ·k· (320). —
— The children of Harim, three hundred and twenty.
Nehemiah 7:36
D  sunjus Eiaireikons ·t· ·m· ·e· (345). —
— The children of Jericho, three hundred forty and five.
Nehemiah 7:37
D  sunjus Lwddomaeis jah Anos ·hv· ·k· ·e· (725). —
— The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Nehemiah 7:38
D  sunjus Ainnaïns ·g· þusundjos ·x· ·l· (3630). —
— The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Nehemiah 7:39
D  jah gudjans: sunjus Aidduins us garda Iesuis niun hunda ·u· ·g· (973). —
— The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Nehemiah 7:40
D  sunjus Aimmeirins þusundi ·n· ·b· (1052). —
— The children of Immer, a thousand fifty and two.
Nehemiah 7:41
D  sunjus Fallasuris þusundi ·s· ·m· ·z· (1247). —
— The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Nehemiah 7:42
D  sunjus Iareimis þusundi ·i· ·z· (1017). —
— The children of Harim, a thousand and seventeen.
Nehemiah 7:43
D  jah Laiwweiteis: sunjus Iesuis jah Kaidmeielis us sunum Odueiins ·u· ·d· (74). —
— The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Nehemiah 7:44
D  sunjus Asabis liuþarjos ·r· ·m· ·h· (148). —
— The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Skeireins 7:2
E  nih <i>st ains ak jah Andraias, saei qaþ: “ist magula ains her, saei habaiþ ·e· hlaibans barizeinans jah twans fiskans”, analeiko swe Filippus gasakada, ni waiht mikilis hugjands nih wairþidos laisareis andþaggkjands, þairh þoei usbar qiþands: “akei þata hva ist du swa managaim?”
Skeireins 7:4
E  iþ eis at hauja managamma wisandin in þamma stada, þo filusna anakumbjan gatawidedun, fimf þusundjos waire inuh qinons jah barna swe at mikilamma nahtamata anakumbjandans at ni wisandin aljai waihtai ufar þans fimf hlaibans jah twans fiskans, þanzei nimands jah awiliudonds gaþiuþida, jah swa managai ganohjands ins wailawiznai ni þatainei ganauhan þaurftais im fragaf, ak filaus maizo; afar þatei matida so managei, bigitan was þizei hlaibe ·ib· tainjons fullos, þatei aflifnoda.
Skeireins 7:7
E  swa filu auk [swe] gamanwida ins wairþan, swaei ainhvarjammeh, swa filu swe wilda andniman is, gatawida; jah ni in waihtai waninassu þizai filusnai wairþan gatawida, akei nauh us þamma filu mais siponjans fullafahida jah anþarans gamaudida gaumjan, þatei is was sa sama, saei in auþidai ·m· jere attans ize fodida.
Skeireins 7:8
E  “þanuh biþe sadai waurþun, qaþ siponjam seinaim: galisiþ þos aflifnandeins drausnos, ei waihtai ni fraqistnai. þanuh galesun jah gafullidedun ·ib· tainjons gabruko us þaim ·e· hlaibam barizeinam jah ·b· fiskam, þatei aflifnoda at þaim” . . . .
Gothic Signatures 1:1
Naples  Ik Ufitahari papa ufm<el>ida handau meinai jah andnemum skilliggans ·j· jah faurþis þairh kawtsjon miþ diakuna Alamoda unsaramma jah miþ gahlaibaim unsaraim andnemum skilliggans ·rk· wairþ þize saiwe.
Gothic Signatures 1:2
Naples  Ik Sunjaifriþas diakon handau meinai ufmelida jah andnemum skilliggans ·j· jah faurþis þairh kawtsjon jah miþ diakona Alamoda unsaramma jah miþ gahlaibaim unsaraim andnemum skilliggans ·rk· wairþ þize saiwe.
Gothic Signatures 1:3
Naples  Ik Merila bokareis handau meinai ufmelida jah andnemum skilliggans ·j· jah faurþis þairh kawtsjon jah miþ diakuna Alamoda unsaramma jah miþ gahlaibim unsaraim andnemum skilliggans ·r·k· wairþ þize saiwe.
Gothic Signatures 1:4
Naples  Ik Wiljariþ bokareis handau meinai ufmelida jah andnemum skilligngans ·j· jah faurþis þairh kawtsjon jah miþ diakona Alamoda unsaramma jah miþ gahlaibaim unsaraim andnemum skilig<g>ans ·r·k· wairþ <þ>ize saiwe.
Gothic Signatures 2:1
Arezzo  Ik Gudilub ‘dkn’ þo frabauhtaboka fram mis gawaurhta þus ‘dkn’ Alamoda fidwor unkjane hugsis Kaballarja jah skilliggans ·rlg· andnam jah ufmelida.
Gothic Calendar 10:23
A   ·kg· þize ana Gutþiudai managaize marwtre jah Friþareikei[kei]s.
Gothic Calendar 10:24
A   ·kd·
Gothic Calendar 10:25
A   ·ke·
Gothic Calendar 10:26
A   ·kq·
Gothic Calendar 10:27
A   ·kz·
Gothic Calendar 10:28
A   ·kh·
Gothic Calendar 10:29
A   ·kþ· gaminþi marwtre þize bi Werekan papan jah Batwin bilaif. aikklesjons fullaizos ana Gutþiudai gabrannidai.
Gothic Calendar 10:30
A   ·l·
Gothic Calendar incipit
A  Naubaimbair: fruma Jiuleis ·l·
Gothic Calendar 11:1
A   ·a·
Gothic Calendar 11:2
A   ·b·
Gothic Calendar 11:3
A   ·g· Kustanteinus þiudanis.
Gothic Calendar 11:4
A   ·d·
Gothic Calendar 11:5
A   ·e·
Gothic Calendar 11:6
A   ·q· Dauriþaius aipisks.
Gothic Calendar 11:7
A   ·z·
Gothic Calendar 11:8
A   ·h·
Gothic Calendar 11:9
A   ·þ·
Gothic Calendar 11:10
A   ·i·
Gothic Calendar 11:11
A   ·ia·
Gothic Calendar 11:12
A   ·ib·
Gothic Calendar 11:13
A   ·ig·
Gothic Calendar 11:14
A   ·id·
Gothic Calendar 11:15
A   ·ie· Filippaus apaustaulus in Jairupulai.
Gothic Calendar 11:16
A   ·iq·
Gothic Calendar 11:17
A   ·iz·
Gothic Calendar 11:18
A   ·ih·
Gothic Calendar 11:19
A   ·iþ· þizo alþjono in[e] Bairaujai ·m· samana.
Gothic Calendar 11:20
A   ·k·
Gothic Calendar 11:21
A   ·ka·
Gothic Calendar 11:22
A   ·kb·
Gothic Calendar 11:23
A   ·kg·
Gothic Calendar 11:24
A   ·kd·
Gothic Calendar 11:25
A   ·ke·
Gothic Calendar 11:26
A   ·kq·
Gothic Calendar 11:27
A   ·kz·
Gothic Calendar 11:28
A   ·kh·
Gothic Calendar 11:29
A   ·kþ· Andriins apaustaulus.
Gothic Calendar 11:30
A   ·l·

xml