home gothic database dictionary

Lemmata by PoS class

Part-of-Speech: Numeral, ordinal

  1. fimftataihunda Adj.a fünfzehnter
  2. niunda Adj.a der neunte
  3. saihsta Adj.a der sechste
  4. taihunda Adj.a der zehnte
  5. þridja Adj.a der dritte – [adverb. Neut.] "þridjo": "~jo þata": zum drittenmal