home gothic database dictionary

Lemmata by inflectional class

Inflection: red.V.2 = Reduplicating strong verb (class 2: present stem contains -auC-) [St §211; BE §178-179]

  1. ana-aukan Verb hinzufügen zu [ana m. Akk.]; fortfahren [m. Inf. L 20,11.12]
  2. aukan Verb sich mehren
  3. bi-aukan Verb hinzufügen [m. Dat. d. Pers.]
  4. ga-aukan Verb sich vermehren, zunehmen [perfektiv]
  5. stautan Verb stoßen an [bi m. Akk.]
  6. us-hlaupan Verb aufspringen, sich aufmachen